Trening av sosial kompetanse sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Ungdom mellom 15 år og 22 år med psykisk utviklingshemming
Intervensjon: Trening på sosial kompetanse over 8-24 uker
Sammenligning: Vanlig oppfølging
Basert på: Kok 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Sosial atferd (Observational Category System) Oppfølgingstid: Ikke rapportert
Studier (antall personer)
1 studie (61 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell var 0,89 høyere skåre i tiltaksgruppen (0,69 lavere til 2,47 høyere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1: Nedgradert -1 pga uklar risiko for systematiske skjevheter . 2: Nedgradert -2 presisjon: upresist effektestimat og kun en liten studie
Utfall
Uønskede hendelser
Studier (antall personer)
1 studie (61 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert i studien