Motorisk trening ved dyspraksi sammenliknet med vanlig oppfølging

Populasjon: Barn og ungdommer i alderen 3 til 17 år med utviklingsmessig dyspraksi
Intervensjon: Tiltak rettet mot motoriske ferdigheter, slik som bevegelsesaktiviteter med klart formål om å bedre motoriske ferdigheter
Sammenligning: Tiltak som vanlig (de fleste studiene); aktiv kontrollgruppe
Basert på: Yu et al 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Psykologiske og kognitive funksjoner Oppfølgingstid: Rett etter tiltaket
Studier (antall personer)
7 studier (362 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Hedge’s g: 0,65; 95% KI, 0,25 til 1,04; P=0,001
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 2. Nedgradert -1 på grunn av heterogenitet mellom studiene
Utfall
Psykologiske og kognitive funksjoner Oppfølgingstid: 6-8 uker etter tiltaksperioden
Studier (antall personer)
4 studier (254 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Hedge’s g: 0,29; 95 % KI: -0,07 til 0,65; P=0,109.
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,3
Lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter 3. Nedgradert -1 på grunn av høy risiko for publikasjonsbias