Fysisk aktivitet sammenliknet med kontrollgruppe

Populasjon: Barn og unge mellom 5,5 og 19,9 år med intellektuell funksjonsnedsettelse
Intervensjon: Fysisk aktivitet
Sammenligning: Kontrollgruppe
Basert på: Kapsal 2019
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Psykososial helse
Studier (antall personer)
29 (Antall deltakere ikke oppgitt)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Ikke rapportert
Effektestimater
Hedges g (95 % KI 0,70 (0,48 til 0,92)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2,3,4
Svært lav
Beskrivelse
1. Vi har valgt å rapportere effektstørrelsen fra «three-level random effects model» i metaanalysen. Det finnes også en «two-level random effects model». 2. Nedgradert -2 pga. at metaanalysen inkluderer observasjonelle studier. 3. Nedgradert -1 pga. høy risiko for systematiske skjevheter (22 av 29 studier har middels eller høy risiko for systematiske skjevheter) 4. Nedgradert -1 pga. manglende rapportering – antall deltakere ikke tydelig oppgitt.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
-
Beskrivelse
-