Funksjonsbaserte tiltak i skolen sammenliknet med single-case studier med flere registreringer før og etter tiltaket

Populasjon: Barn og ungdom i gjennomsnitt 8 år (fra 2 til 17 år) med intellektuell funksjonsnedsettelse eller utviklingshemming
Intervensjon: Funksjonsbaserte tiltak i skolen gitt av lærer eller av terapeut etter en forutgående funksjonskartlegging
Sammenligning: Single-case studier der det ble gjort flere registreringer før og etter tiltaket
Basert på: Walker 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Utfordrende atferd
Studier (antall personer)
10 single-case studier (10 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
0,90 (SD=0,05); p = 0,06
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1: Nedgradert -2 for høy risiko for design (single-case studier) 2: Nedgradert -1 for presisjon: få deltakere
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert