Foreldretiltak for søvnvansker sammenliknet med vanlig oppfølging eller venteliste

Populasjon: Barn og ungdom mellom 1 og 18 år med nevrologisk årsak til nedsatt funksjonsevne («nevrodisability») og samtidig søvnforstyrrelse
Intervensjon: Multikomponente foreldretiltak som inkluderte opplæring alene eller i gruppe, hjemmebesøk, støtte per telefon eller møte/konsultasjon mm.
Sammenligning: Vanlig oppfølging eller venteliste
Basert på: Scantlebury et al 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Søvnvaner målt med Child sleep habits questionnaire; Total skåre
Studier (antall personer)
2 studier (39 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell: 3,97 lavere skåre (8, 75 lavere til 0, 82 høyere)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1: Nedgradert -2 på grunn av høy risiko for systematiske skjevheter 2: Nedgradert -2 på grunn av presisjon – bredt konfidensintervall, 2 små studier
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe

Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke opplyst