Kognitiv atferdsterapi sammenliknet med vanlig oppfølging eller venteliste

Populasjon: Barn og unge under 18 år diagnostisert med tvangslidelse
Intervensjon: Kognitiv atferdsterapi
Sammenligning: Vanlig oppfølging eller venteliste
Basert på: Öst 2016
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Symptomer (CY-BOCS)
Studier (antall personer)
7 (>276 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Hedges'g 1,53 (95% KI 0,95 til 2,10)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Lav 1,2
Lav
Beskrivelse
1. Uklar risiko for systematiske skjevheter. 2. Heterogenitet: variasjon på tvers av studier.
Utfall
Uønskede effekter
Studier (antall personer)
-
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
-
Tillit til estimatene (GRADE-skår)

Beskrivelse
Ikke rapportert