Alle forebyggingsprogrammer sammenliknet med venteliste eller annen oppfølging

Populasjon: Barn 8-16 år med risiko for depresjon
Intervensjon: Alle forebyggingsprogrammer (FTI - Family talk intervention, CWD - Coping with depression, RHC - Rasing healthy children, PH - Project hope)
Sammenligning: venteliste / annen oppfølging (foreldregrupper, undervisning, informasjonsskriv, vanlig behandling)
Basert på: Loechner, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
Depresjonssymptomer programslutt (<4 mnd)
Studier (antall personer)
6 studier(<853 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,20 (-0,34 til -0,06)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Depresjonssymptomer korttidsoppfølging <12 mnd
Studier (antall personer)
5 studier (<821 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0, 11 (-0,25 til 0,03)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Depresjonssymptomer langtidsoppfølging <15-72 mnd
Studier (antall personer)
5 studier (<918 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell -0,05 (-0,18 til 0,08)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter
Utfall
Depresjonsdiagnose, programslutt (<6-15 mnder etter)
Studier (antall personer)
4 studier (<773 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Standardisert gjennomsnittlig forskjell 0,56 (0,40 til 0,77)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Middels 1
Middels
Beskrivelse
1. Nedgradert –1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter