Nevrofeedback gitt i tillegg til kombinasjonsbehandling av medikamenter sammenliknet med kombinasjonsbehandling av medikamenter

Populasjon: Barn mellom 6 og 12 år diagnostisert med ADHD
Intervensjon: Kombinasjonsbehandling av medikamenter og nevrofeedback
Sammenligning: Kombinasjonsbehandling av medikamenter
Basert på: NICE, 2018
Utfall
Studier (antall personer)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
Effektestimater
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Beskrivelse
Utfall
ADHD symptomer totalt, foreldrevurdert, Oppfølgingstid 10 uker, Målt med ADHD-RS.
Studier (antall personer)
1 studie (36 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -4,44 (95 % KI -7,07 til -1,81)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter, 2. Nedgradert -2 på grunn av presisjon: kun en studie og få deltakere
Utfall
Atferd/funksjon, foreldrevurdert, Målt med CBRS, Oppfølgingstid 10 uker.
Studier (antall personer)
1 studie (36 deltakere)
Antatt effekt i sammenligningsgruppe
-
Effektestimater
Gjennomsnittlig forskjell -3,72 (95 % KI -6,96 til -0,48)
Tillit til estimatene (GRADE-skår)
Svært lav 1,2
Svært lav
Beskrivelse
1. Nedgradert -1 på grunn av uklar risiko for systematiske skjevheter, 2. Nedgradert -2 på grunn av presisjon: kun en studie og få deltakere